කර්මාන්ත පුවත්

කර්මාන්ත පුවත්

කර්මාන්ත පුවත්

  • Jsbit - Chengdu හි Global Mining Forum, 2020
    පසු කාලය: මැයි-28-2020

    වේලාව: 2020 මැයි 28 සිට 29 දක්වා ස්ථානය: චෙංඩු පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ඩිජිටල් වත්කම් ක්ෂේත්‍රය වේගයෙන් ඉහළ ගොස් පුළුල් වී ඇත.ඩිජිටල් වත්කම් පතල් කර්මාන්තය ද දැඩි ලෙස වර්ධනය වී ඇති අතර එය මෝ...වැඩිදුර කියවන්න»